Algemene Voorwaarden

This page is only available in Dutch. Please contact us for an English translation of our terms and conditions.

Artikel 1 algemene begripsbepaling
1.1 In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, wordt onder No Nonsens inc. verstaan de firma No Nonsens inc, gevestigd te Arnhem.
1.2 De afnemer: de koper/opdrachtgever, aanbesteder of een ieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de ondernemer een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht;
1.3a Zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
1.3b Consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
1.4 Afleveren: feitelijke aanbieding aan de afnemer van de overeengekomen goederen en/of half gerede producten;
1.5 Opleveren: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de overeengekomen goederen en/of het werk;
1.6 De algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden
Artikel 2 toepasselijkheid
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van No Nonsens inc. en op de opdrachten waarbij No Nonsens inc. werkzaamheden verricht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 3 aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend.
3.2 Voor mondelinge toezeggingen, voor de wijzigingen van en de aanvullingen op bestaande overeenkomsten en voor de inhoud van alle bij de aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens geldt, dat de praktijk hieraan gebonden geacht mag worden pas nadat en voor zover de betreffende stukken schriftelijk of per telefax door No Nonsens inc. zijn bevestigd.
3.3 De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij No Nonsens inc. bekende informatie ten tijde van de aanbieding en op eventuele gegevens verstrekt door de opdrachtgever bij de aanvraag.
Artikel 4 wetswijzigingen
4.1 In geval van wijzigingen in de archiefwet en/of door de overheid anderszins opgelegde regelgeving extra verplichtingen voor No Nonsens inc. tot gevolg zullen hebben, met betrekking tot haar dienstverlening aan opdrachtgever, dan zal No Nonsens inc. de overeenkomst, in overleg met de opdrachtgever, wijzigen.
4.1 Nieuwe verplichtingen van No Nonsens inc, voort komend uit de wetswijzigingen, de daaruit voortvloeiende noodzakelijke aanpassingen van de overeenkomst en de daaraan verbonden kosten zullen onverwijld aan de opdrachtgever worden medegedeeld.
Artikel 5 prijs- en tariefaanpassingen
5.1 De overeengekomen prijs is exclusief BTW en overige heffingen van overheidswege. De in de offerte uitgebrachte prijs is of een vaste prijs of een prijs, die wordt bepaald op basis van nacalculatie. Nacalculatie geschiedt volgens de geldende tarieven bij No Nonsens inc. Indien in de offerte sprake is van nacalculatie kan, op verzoek van de opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht, in de factuur een specificatie van het bedrag worden gegeven. No Nonsens inc. is gerechtigd opdrachtgever periodiek te factureren voor reeds verrichte werkzaamheden. Tevens kan No Nonsens inc. een gedeeltelijke vooruitbetaling verlangen of zekerheid van betaling tot maximaal het bedrag van de opdracht.
5.2 Opdrachtnemer is gerechtigd prijsverhogingen door te berekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% is, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien opdrachtgever consument is, kan hij, indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst ontbinden, ongeacht het percentage van de verhoging.
Artikel 6 annulering
6.1 Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt, terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld, dat de op- of aflevering – of een deel ervan indien het een deellevering betreft – kan plaatsvinden.
6.2 De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.
Artikel 7 uitvoering van de werkzaamheden
7.1 No Nonsens inc. zal met inachtneming van de door de wet gestelde en te stellen eisen, de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren en de belangen van de opdracht gever naar beste weten en kunnen behartigen.
7.2 De uitvoering der werkzaamheden wordt verzorgd vanuit de No Nonsens inc. vestiging. Volledige of gedeeltelijke dienstverlening kan plaatsvinden op het kantoor van de opdrachtgever, indien en voorzover dit schriftelijk is overeengekomen.
7.3 De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en No Nonsens inc. al datgene dat de No Nonsens inc. medewerker noodzakelijk en/of nuttig acht ter beschikking te stellen om de opgedragen werkzaamheden en leveringen goed te kunnen verrichten. Dit houdt ondermeer in:

  1. dat de medewerkers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn;
  2. dat in goed overleg alle relevante documenten en gegevens worden verstrekt;
  3. dat desgevraagd kantoorfaciliteiten beschikbaar zijn met passende voorzieningen.
7.4 Voor de uitvoering van al zijn taken, welke voortkomen uit de overeenkomst, heeft No Nonsens inc. het recht om derden in te schakelen. hij behoudt daarbij de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de dienstverlening.
7.5 De opdracht zal binnen de in de offerte vermelde (geraamde) termijnen worden uitgevoerd, tenzij dit redelijkerwijs naderhand onmogelijk blijkt te zijn. Indien en zodra blijkt, dat een termijn dreigt te worden overschreden, zal de No Nonsens inc. dit aan de opdrachtgever melden en in overleg een nadere afspraak dienaangaande maken. De in de offerte vermelde termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.6 Zaken dienen op het in de offerte vermelde adres te worden bezorgd en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen. De kosten van in- en uitladen, verpakken en van vervoer van de in de overeenkomst vervatte zaken worden afzonderlijk in rekening gebracht. Deze kosten zijn niet in de prijs inbegrepen. Het in- en uitladen, verpakken en het vervoer van zaken is voor rekening en risico van de opdrachtgever.
7.7 opdrachtnemer behoudt zich het eigendom voor van alle door hem aan opdrachtgever geleverde zaken totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die opdrachtnemer tegen opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer Alle kosten, die samenhangen met het terug leveren van de eigendom zullen voor rekening van opdrachtgever zijn.
Artikel 8 extra werkzaamheden (nadere expertise)
8.1 No Nonsens inc. kan extra werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld het inschakelen van specifieke experts) verlangen. Kenmerken van deze extra werkzaamheden zijn dat:

  1. zij naar de mening van No Nonsens inc. noodzakelijk zijn voor uitvoering van de opdracht;
  2. de noodzaak ervan blijkt nadat de overeenkomst is afgesloten;
  3. No Nonsens inc. onverwijld de opdrachtgever schriftelijk opgave zal doen over de aard deze extra werkzaamheden;
  4. de oorspronkelijke bepalingen van de overeenkomst erop van toepassing zijn.
Artikel 9 geheimhouding
9.1 Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
9.2 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
9.3 Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
9.4 Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.
Artikel 10 intellectuele eigendom
10.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voorzover deze uit de wet voortvloeien.
10.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
10.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.
Artikel 11 kosten, betaling en incassokosten
11.1 De kosten als gevolg van nieuwe verplichtingen van No Nonsens inc, voortvloeiend uit wijzigingen van de wet en/of overheidsvoorschriften volgens artikel 4, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
11.2 Voor rekening van de opdrachtgever zijn alle kosten die worden veroorzaakt door onjuiste of onvoldoende informatie van de opdrachtgever en voor zover deze informatie handelt over de omstandigheden waaronder de gespecificeerde eisen van opdrachtgever gerealiseerd moeten worden.
11.3 No Nonsens inc. is gerechtigd de kosten van extra werkzaamheden, zoals omschreven in artikel 8.1, aan de opdrachtgever in rekening te brengen, tegen de alsdan geldende tarieven.
11.4 Facturen worden gezonden naar het adres van de opdrachtgever, tenzij anders wordt overeengekomen. Bij niet tijdig vooruitbetalen of niet tijdig verstrekken van de verlangde zekerheid kan de No Nonsens inc. niet gehouden worden tot het beginnen van de werkzaamheden dan wel tot voortzetten daarvan.
11.5 De opdrachtgever is verplicht tot betaling van de factuur in de dan geldende valuta (Euro, Dollar, Etc.) binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
11.6 Indien de opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van de factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte.
11.7 Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor sommatie of schriftelijke ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is bij gebreke van tijdige betaling een vertragingsrente verschuldigd van 0,5 % van het factuurbedrag per maand.
11.8 De opdrachtgever zal alle gerechtelijke en buiten rechtelijke kosten betalen die voortkomen uit het incasseren van de niet tijdige betalingen.
Artikel 12 overmacht
12.1 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen voor opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
12.2 Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Artikel 13 ontbinding, opschorting, schadevergoeding
13.1 In geval van niet nakoming van de overeenkomst, faillissement, surséance van betaling of onder curatele stelling van de opdrachtgever of stillegging dan wel liquidatie van diens bedrijf, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn.
13.2 No Nonsens inc. is, in gevallen als in lid 1 bedoeld, gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of het niet-uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding jegens de opdrachtgever. Hetgeen de opdrachtgever op basis van de overeenkomst verschuldigd is, is direct opeisbaar.
13.3 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, kan No Nonsens inc. nadere zekerheden verlangen, bij gebreke waarvan No Nonsens inc. het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, c.q. de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 14 aansprakelijkheid
14.1 No Nonsens inc. is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor de vergoeding van de directe schade, die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van niet of met betamelijke nakoming van de overeengekomen werkzaamheden. Deze schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag.
14.2 Voor de verplichting van No Nonsens inc. tot vergoeding van de schade uit hoofde van de gevallen genoemd in lid 1 van dit artikel, gelden de in de volgende leden van dit artikel omschreven beperkingen.
14.3 Alvorens No Nonsens inc. aansprakelijk te stellen is de opdrachtgever gehouden No Nonsens inc. zo mogelijk in de gelegenheid te stellen een bij de uitvoering van de opdracht gemaakte fout binnen een redelijke termijn voor eigen rekening te herstellen.
14.4 No Nonsens inc. draagt in verband met de inbreuk op rechten van derden alleen aansprakelijkheid, indien het bestaan van dergelijke rechten algemeen bekend is, of wanneer de opdrachtgever No Nonsens inc. op het bestaan van zodanige voorschriften of rechten heeft gewezen.
Artikel 15 mededelingsplicht
15.1 In geval een partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen voldoen, hetzij als gevolg van overmacht, hetzij als gevolg van andere omstandigheden, is deze partij gehouden de andere partij daar van onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
Artikel 16 overdracht
16.1 Nadat in overleg overeenstemming is bereikt tussen de opdrachtgever en No Nonsens inc, is No Nonsens inc. gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst met de opdrachtgever over te dragen aan een in dat overleg genoemde derde partij. De opdrachtgever zal zijn medewerking aan een eventuele overdracht niet om onredelijke redenen onthouden.
Artikel 17 voorrijkosten
17.1 De ondernemer is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken.
Artikel 18 toepasselijk recht
18.1 Op alle door No Nonsens inc. gedane aanbiedingen, hoe ook genaamd, alsmede op alle met No Nonsens inc gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen partijen, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in onze vestigingsplaats, onder voorbehoud van het verplaatsingsrecht.
18.2 Ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen uit deze algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan de geldigheid van de rest van de algemene voorwaarden.
18.3 Herziening van deze algemene voorwaarden door de No Nonsens inc. is mogelijk. De in werkingtreding wordt bij de bekendmaking c.q. deponering van de voorwaarden vermeld. De herziene voorwaarden zijn vanaf de datum van de in werkingtreding van toepassing op nog niet geaccepteerde offertes.